คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรม

Continue Reading...

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

Continue Reading...

ประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม”

Continue Reading...

การประชุม คณะทำงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว “มหัศจรรย์มุกดาหาร” ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...

โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...

สรุปแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2561-2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Continue Reading...

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2561-2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Continue Reading...

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...