คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2237 /2565 ลว. 6 พ.ค. 65 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1863/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง เเก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 11/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง เเก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 6486/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมถุกดาหาร ที่ 6486/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เเก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 5707/2564 ลว. 7 ต.ค.64 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

https://drive.google.com/…

Continue Reading...

เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3074 – 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2609-2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง ผังการมอบอำนาจฯ พ.ศ.2564

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4765-2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบผู้ว่าราชการจังหวัด

Continue Reading...