การประชุม คณะทำงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว “มหัศจรรย์มุกดาหาร” ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

Continue Reading...

การลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านนางนวล ตำบลดงหลวง (รอยต่ออำเภอนาแก) จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 2/2564

Continue Reading...

การประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด

Continue Reading...

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...

การประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครรงการฯ ของคณะกรรกมารธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...

การประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครรงการฯ ของคณะกรรกมารธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Continue Reading...