เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2564

Continue Reading...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (VCS)

Continue Reading...

กฏหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Continue Reading...

เเนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเเละควบคุมโควิด 19 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยเเละน้ำตาลทรายตลอดช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อย

Continue Reading...

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการใน จังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...

มห 0017.2/ว9221 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

Continue Reading...

มห0017.2/ว9317 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

Continue Reading...

มห 0017.2/ว9318 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งต่ออายุการเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะของจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว “มหัศจรรย์มุกดาหาร” ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...

ขอเชิญเข้าร่วมงานการเปิดเมือง มุกดาหาร (Mukdahan reopening)

Continue Reading...