ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2564 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.

Continue Reading...

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/๒๕64 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2564 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการฯ ครั้งที่1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564

Continue Reading...