ที่ มห 0017.5/ว 5805 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

Continue Reading...

ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 5395 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบและองค์กรในการทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับผู้เข้ารับโล่รางวัล)

Continue Reading...

โครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาด “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ แบ…

Continue Reading...

ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 5396 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบและองค์กรในการทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...

ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/5315 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 5138 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HP Professional)

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 4840 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 4839 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Continue Reading...

ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 4623 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

Continue Reading...

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.5/ว 4601 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (รอบการประเมินที่ 2/2565)

https://drive.google.com/…

Continue Reading...