มาตรฐานทางจริยธรรม มาตรา 5 ตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

Continue Reading...

คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรม

Continue Reading...

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ)

Continue Reading...

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาไทย)

Continue Reading...

คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จัดรวบรวม พ.ศ.2564

http://www.pad.moi.go.th/…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหารได้ยึดหลักการทำงานโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเเก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยยึดหลักความเสมอภาคเเละเท่าเทียมกัน

Continue Reading...

กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชายแดน กรณีศึกษา สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...