วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 2 ธ.ค. 64

Continue Reading...

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มี การทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง จังหวัดมุกดาหาร (จังหวัด HPP)

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 ธ.ค. 64

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 30 พ.ย. 64

Continue Reading...

ด่วนที่สุด มห 0017.5/ว 9724 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

Continue Reading...

ด่วนที่สุด มห 0017.5/ว 9721 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

แบบเสนอรายชื่อจัดสรรโควตา…

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 29 พ.ย. 64

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 28 พ.ย. 64

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 27 พ.ย. 64

Continue Reading...

มห 0017.5/ว 9671 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...