รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป…

Continue Reading...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเส…

Continue Reading...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2565

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดยโสธร

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อ…

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดยโสธร

การขายทอดตลาดซากวัสดุอุปก…

Continue Reading...

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 ของจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป…

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากา…

Continue Reading...

รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2565

Continue Reading...