ช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ ในพื้นที่

Continue Reading...

การลงพื้นที่ของ สคบ.

Continue Reading...

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับประชาชน

Continue Reading...

ประชาสัมพันธ์ สคบ. มุกดาหาร

  

Continue Reading...

ประชาสัมพันธ์ สคบ. มุกดาหาร

Continue Reading...

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...

คู่มือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวล…

Continue Reading...

ช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ถือปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 14/2564

Continue Reading...